medrek.se

  Vaggeryds kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen

ReMida – kreativt återanvändningscenter

ReMida i Vaggeryds kommun är ett kreativt återanvändningscenter och en pedagogisk verksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun.

Kreativitet, experimentlust och miljö

ReMida tar tillvara på rest- och spillmaterial från företag. Saker företagen har tänkt att slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor, fritidshem, och skolor i vår kommun. Barns kreativitet och experimentlust  kan främjas genom att använda ett ofärdigt material för lärande och lek, istället för att erbjuda färdiga leksaker och lärmomaterial.

Materialet kan även uppmuntra ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att lära barn och elever att ta tillvara på det som finns runt omkring och samtidigt minska konsumtionen av nya saker. Materialet är även ett stöd för det entreprenöriella lärandet. Barn och elever får utveckla sin nyfikenhet och kreativitet, samt samverka med omvärlden och näringslivet på ett verklighetsanknutet sätt.

Återanvänt material från 80 företag

Vi får ta del av rest- och spillmaterial från ca 80 företag. Material som  sedan hämtas av personal på förskolor, fritidshem och skolor i Vaggeryds kommun. På kommunens återvinningscentral; Samverkan, Återvinning och Miljö ( SÅM) i Vaggeryd finns även en container där privatpersoner kan lämna in material, som ReMida kan få ta del av.

Naturmaterial

Förutom rest-och spillmaterial från olika företag använder sig ReMida mycket av naturmaterial, som t.ex. på bilden ovan där barn och elever skapar tillfälliga konstverk i naturen , sk Landart.

EU-projekt starten för ReMida

Remida i Vaggeryds kommun startade som ett EU projekt genom LEADER västra Småland hösten 2011 och blev sedan en kommunal verksamhet i början av 2014. Vi har under projekttiden varit ett Kreativt Återanvändningscenter och blev 2013 en certifierad ReMida.  Det finns ytterligare en ReMida i Sverige, i Södertälje.

Fakta om ReMida

ReMida startade i Reggio Emilia i norra Italien 1996. Namnet ReMida kommer bland annat av MIDA, som var en Gud i den grekiska mytologin. Allt han rörde till blev till guld och så vill vi tänka att allt barnen rör vid ”blir till guld”.

ReMida finns på flera platser i Italien, men också i Tyskland, Australien, Norge och Sverige ( Södertälje och Vaggeryds kommun)

För att få kunna bli en ReMida krävs en utbildning på ReMida i Reggio Emilia. Det var vi 13 personer från Vaggeryds kommun som deltog i utbildningen våren 2013. Både förskollärare, förskolechefer och personal från barn- och utbildningsförvaltningen.

Vision 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Vaggeryds kommun förbättrar skolresultaten

Den senaste statistiken visar en positiv och ihållande trend för niorna i Vaggeryds kommun. Andelen elever som når målen i alla ämnen och blir behöriga till gymnasiet ökar och är nu klart över rikssnittet.

– Det är ett gediget arbete hos elever, lärare och rektorer i hela organisationen som ligger bakom uppgången. Vi har haft ett stort fokus på eleverna och följt deras utveckling på ett bra sätt. Att rätt åtgärder sätts in i rätt tid har varit avgörande för att få så många som möjligt att nå målen, säger Per-Erik Lorentzon, Skolchef i Vaggeryds kommun

Andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen har sedan 2017 ökat 16 procentenheter och ligger nu klart över rikssnittet.

– Det är glädjande att vårt tydliga och fokuserade systematiska kvalitetsarbete gett resultat konstaterar Per-Erik Lorentzon.

Andel elever i årskurs 9 med betyg i alla ämnen

Även andelen elever som blir behöriga till gymnasiet har haft en positiv utveckling sedan 2017 och har ökat med 18 procentenheter.

Gymnasiebehöriga elever i årskurs 9.

Att eleverna är redo för sitt nästa steg och blir behöriga till nationella gymnasieprogram har varit ett viktigt fokus. För att uppnå detta följer förvaltning och skola varje termin även upp hur eleverna i årskurs 6, 7 och 8 ligger till betygsmässigt.

Trygghet, studiero i nyrenoverade lokaler

Det finns många faktorer som ligger bakom förbättringen av studieresultaten i Vaggeryds kommun. Det systematiska kvalitetsarbetet är en bidragande faktor men även arbetet med trygghet och studiero där de nyrenoverade lokalerna på högstadiet bidragit. Efter renoveringarna har elevernas upplevelse av studiero ökat rejält och vi drar därför slutsatsen att investeringarna i lärmiljöerna bidragit till ökad studiero som i sin tur är en mycket viktig faktor för att uppnå bra studieresultat. En förstärkning av elevhälsan har också varit ett prioriterat område som vi ser har gett resultat, detta då hälsa och lärande går hand i hand.

– Det är så många som bidragit till det resultat vi kan visa upp idag, säger Per-Erik Lorentzon. Självklart handlar det om det arbete elever, lärare, elevhälsa och rektorer utför varje dag, men jag vill även lyfta fram förvaltningens kvalitetsarbete samt nämndens uppföljningsarbete och investeringar som bidragande faktorer till våra förbättrade resultat eftersom dessa skapar goda förutsättningar i arbetet framåt.

Från bra till utmärkt

Skolresultaten i årskurs 9 bedöms nu vara bra, nästa steg är att de ska bli utmärkta. Att ta detta steg, från ”good to great”, är betydligt svårare och kräver stort arbete och engagemang. I augusti startade därför ett långsiktigt utvecklingsarbete upp med samtliga kommunens skolor i syfte att utveckla undervisningen än mer.

– Detta är en rejäl satsning som kräver mycket av våra duktiga lärare. Varje elev ska få den allra bästa undervisningen utifrån sina förutsättningar i vår kommun. Att lärare utvecklar sin undervisning tillsammans med andra lärare i kommunen kommer då bli avgörande, avslutar Per-Erik Lorentzon

Personal berättar

Bransch

Utbildning

Anställda

-

Huvudkontor

Vaggeryd

Sociala medier

Vaggeryds kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Vaggeryds kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor