medrek.se

Nyheter

EU-vård ska bekostas av landstingen

Ersättningsskyldigheten för vård erhållen i andra EU-länder skjuts från staten till Landstingen från och med 2013, men beslutsfattandet gällande vem som har rätt till ersättning görs av Försäkringskassan.

I framtiden är det landstingen som ska ersätta patienter som erhåller vård i EU-länder. Men de kommer inte själva avgöra vem som ska ersättas, eller inte. Det faller på försäkringskassan.

Det framgår av Socialdepartementets ”förslag till lag om ersättning för kostnader för EU-vård” som ska träda i kraft den 1 oktober 2013 då EU:s patientrörlighetsdirektiv inkorporeras i svensk lagstiftning.

Idag står staten för de svenska patienter som begär ersättning för vård i andra EU-länder, men nu vill man alltså att kostnadsansvaret flyttas från staten till landsting och kommuner.

Förslaget var aktuellt redan 2008 men fick då utstå kraftiga protester från SKL, ifrågasatte att landstingen ska betala men inte har rätt att besluta om rätten till ersättning men Socialdepartement hävdar att det är en onödig administrativ utgift ifall varje landsting skulle etablera en administration för sådana ärenden, istället för en samlad.
Socialdepartementet menar även att förutsättningarna för att upprätthålla en enhetlig och rättvis bedömning över hela landet försämras ifall landstingen ska fälla avgöranden.

Socialdepartementet hävdar att det nästan uteslutande är patienter från Stockholm, Skåne och Västra Götaland som söker vård i andra EU-länder, samtidigt har många landsting nästan inga patienter som söker EU-vård.

Socialdepartementet refererar till Försäkringskassan som gjort en prognos att det endast innebär en kostnad på cirka 160 miljoner kronor som landstingen och kommuner tar över från staten 2013. Bedömningen är också att kostnaderna för den gränsöverskridande vården inte kommer att öka i framtiden, eftersom Sverige även förutsätts locka till sig patienter från andra EU-länder.

Landstingen kommer att erhålla statlig kompensation genom ett engångsbelopp motsvarande vad man beräknar de ökade kostnaderna till, ett belopp som sedan kommer kontrolleras och korrigeras efter en treårsperiod.